ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKO - INTROLIGATORSKICH 6 ALBUMÓW ZE ZBIORÓW WOJSKOWEGO BIURA HISTORYCZNEGO

I. ZAMAWIAJĄCY:

Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392, tel. 261-892-338, fax 261-892-320

działająca na rzecz: Wojskowego Biura Historycznego, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa 72, zwanego w dalszej części zapytania WBH.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Jednostce Wojskowej Nr 3964 o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres prac zgodny z załącznikiem nr 1.
Termin realizacji: do 30.11.2021 r.

1.Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania i zwrotu przedmiotu zamówienia na własny koszt na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli WBH i Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadczy, że bierze całkowitą odpowiedzialność za powierzone materiały i dołoży wszelkiej staranności, aby zapewnić zwrot materiałów w stanie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (ilość kart, ilość fotografii, oryginalne zapisy).

3. Materiały, którymi posłuży się Wykonawca powinny być pierwszego gatunku, spełniać wszelkie normy jakości obowiązujące odnośnie tego typu materiałów (bezkwasowe itp.).

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji konserwatorskiej
(w tym pełnych opisów przedmiotów zamówienia, przeprowadzonych zabiegów
i zaleceń) przy użyciu własnych nośników, a także do przeprowadzenia identyfikacji techniki wykonania poszczególnych odbitek fotograficznych oraz badań odczynu pH kart przed konserwacją lub / i ich odkwaszaniem.

5. Oferta powinna uwzględniać wycenę pracy (w tym również poszczególnych albumów), transportu, pudeł/opakowań ochronnych, jak i ubezpieczenia materiałów na czas ich podróży i pobytu poza siedzibą WBH oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją zadania.

6. Istnieje możliwość zapoznania się z materiałem na miejscu w siedzibie Wojskowego Biura Historycznego.

7. Wymagane udzielenie 3-letniej gwarancji na wykonaną usługę.

IV. WARUNKI JAKIE SPEŁNIĆ MUSI WYKONAWCA POPARTE STOSOWNYMI OŚWIADCZENIAMI:

1. Wykonawca w chwili składania oferty posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wymagane jest przedłożenie oświadczenia bądź opłaconej polisy.

2. Wykonawca będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązującą przez cały czas realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł.

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane jest przedstawienie portfolio dotychczas wykonanych prac konserwacyjnych fotografii lub albumów z fotografiami z okresu ostatnich 3 lat(dopuszczane jest przesłanie np. adresu strony www).

4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Wymagane jest złożenie oświadczenia o niekaralności.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:

Wykonawca powinien stworzyć ofertę w języku polskim, zawierającą wycenę wszystkich składników zamówienia, czytelną i jasną w odbiorze wykonaną na przykładzie załącznika nr 2.

Oferta powinna zawierać: wszelkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki; być opatrzona pieczątką firmową; posiadać datę sporządzenia; zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz czytelny podpis oferenta.

VI.  MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie skanu na adres wbh.administracja@ron.mil.pl lub faksem na nr: 261-813-830; do 13.05.2021 r. do godz. 10:00.

2. Tylko oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie do dn. 14.05.2021 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres wbh.administracja@ron.mil.pl.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Przy spełnieniu wszystkich wymogów zasadniczą cześć oceny stanowi najniższa cena (100%).

 

Album nr 73:

a)      zawiera 25 kart (15 o wymiarach 27,9 x 18,4 cm, 10 o wymiarach 26,5 x 20 cm).

b)      zawiera 55 fotografii wymiarach od 11,8 x 9,3 cm do 14 x 9,3 cm.

Uwaga: karty luźne, nie zszyte, brak oprawy.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Pudło archiwizacyjne:

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego przechowywanie albumu.

Oprawa:

- zszycie bloku,

- wykonanie oprawy,

- wytłoczenie na oprawie napisu: „Album nr 73”.

Karty:

Uwaga: karty zdeformowane pod wpływem kleju użytego do przyklejenia fotografii.

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart,

- usunięcie resztek papieru i kleju (fot. 25, 26),

- odkwaszenie kart,

- wzmocnienie brzegów wszystkich kart,

- karty do wyprasowania/wyprostowania,

- wklejenie przekładek pomiędzy karty,

- zachowanie oryginalnych podpisów pod zdjęciami,

Fotografie:

Uwaga: fotografie z deformacjami spowodowanymi klejem; niektóre o nieregularnych, wytartych krawędziach (fot. 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18); fotografie wystające poza krawędzie karty (fot. 13, 19, 20, 28, 36, 52); fotografie nałożone na siebie (fot. 3/4, 15/16, 21/22, 23/24, 38/39, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49, 52/53).

- oczyszczenie wszystkich fotografii,

- usunięcie efektu silver mirror,

- podklejenie fotografii.

Podgląd na album 73

 

Album nr 101:

a)      wymiar okładki: 19,4 cm x 27,5 cm x 2 cm.

b)      zawiera 23 karty o wymiarze 18 x 26,3 cm.

c)      zawiera 76 fotografii wymiarach od 4,9 x 7,5 cm do 6,2 x 8,8 cm.

Uwaga: Fotografie 5, 10, 11, 17, 29, 31, 33, 57, 60, 62, 66 mają wytłoczone pieczątki „Foto J. ZŁOTNICKI Dęblin-Ryki”. Podpisy pod fotografiami wykonane czarnym tuszem. Na stronach 1, 2 i 3 autografy również wykonane czarnym tuszem. Karty luźne, nie zszyte.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Pudło archiwizacyjne:

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego przechowywanie albumu.

Oprawa:

- zachowanie oryginalnej oprawy,

- naprawa przetarć,

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne,

- odkwaszenie,

- zszycie bloku,

- zdjęcie nalepek z oprawy: „CAW, Album Nr 101” i „101”.

- wytłoczenie na oprawie napisu: „Album nr 101”.

Karty:

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart,

- usunięcie resztek papieru i kleju,

- usunięcie niewłaściwych napraw,

- odkwaszenie kart,

- naprawa przedarć,

- uzupełnienie ubytków,

- wzmocnienie brzegów wszystkich kart,

- karty do wyprasowania/wyprostowania,

- wklejenie przekładek pomiędzy karty,

- zachowanie oryginalnych napisów.

Fotografie:

- oczyszczenie wszystkich fotografii,

- usunięcie resztek kleju,

- podklejenie fotografii.

Podgląd na album 101

 

Album nr 131-VIII:

a)      wymiar okładki: 30,2 cm x 20,6 cm x 3 cm.

b)      zawiera 34 karty o wymiarach 29,2 x 20 cm.

c)      zawiera 136 fotografii wymiarach od 10,9 x 7,7 cm do 11,9 x 9,1 cm.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Pudło archiwizacyjne:

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego przechowywanie albumu.

Oprawa:

- wykonanie nowej oprawy,

- wytłoczenie na oprawie napisu: „Album nr 131-VIII”.

Karty:

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart,

- odkwaszenie kart,

- usunięcie zabrudzeń, resztek kleju,

- podklejenie rozwarstwień,

- wzmocnienie brzegów wszystkich kart,

- karty do wyprasowania/wyprostowania,

- wklejenie przekładek pomiędzy karty.

Fotografie:

- oczyszczenie fotografii, usunięcie resztek kleju,

- usunięcie efektu silver mirror,

- podklejenie fotografii.

Podgląd na album 131

 

Album nr 159:

a)      wymiar okładki: 29 cm x 20 cm.

b)      zawiera 15 karty o wymiarze 28,5 x 19 cm.

c)      zawiera:

- 26 fotografii wymiarach od 9,7cm x 6,5 cm do 13,5 cm x 8,5 cm;

- mapkę – 15,8 cm x14,5 cm;

- kartkę – maszynopis z informacją o obozach YMCA –19,9 cm x 16,9 cm.

Uwagi: na 1 stronie okładki w lewym górnym rogu otwór najprawdopodobniej po oryginalnym zdobieniu oprawy. Przy dolnej krawędzi oprawy naklejki z napisami: „CAW, Album Nr 159” oraz „Album 159”. Na wewnętrznej stronie oprawy (wyklejce) sygnatura spisowa: nr 818/62/53; [14/818/62/53].

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Pudło archiwizacyjne:

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego przechowywanie albumu.

Oprawa:

- zachowanie oryginalnej oprawy,

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne,

- podklejenie rozwarstwień,

- uzupełnienie ubytków,

- zachowanie otworu najprawdopodobniej po oryginalnym zdobieniu oprawy,

- usunięcie naklejek z napisami: „CAW, Album Nr 159” oraz „Album 159”.

Karty:

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart,

- odkwaszenie kart,

- usunięcie resztek papieru – pozostałości po oryginalnych przekładkach,

- wklejenie nowych przekładek pomiędzy karty.

Fotografie:

- oczyszczenie wszystkich fotografii,

- usunięcie efektu silver mirror,

- ocena zmian oraz ewentualne ich usunięcie.

Mapa, karta - maszynopis:

- oczyszczenie.

Podgląd na album 159

 

Album nr 179:

a)      wymiar okładki: 33,5 cm x 25 cm x 1 cm.

b)      zawiera 11 kart o wymiarach 32,5 x 23,8 cm.

c)      zawiera 60 fotografii wymiarach od 4,5 x 5,5 cm do 8,9 x 6,1 cm.

Uwaga: Na okładce odręczny napis: „Einsatz in Polen” wykonany czarnym atramentem.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Pudło archiwizacyjne:

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego przechowywanie albumu.

Oprawa:

- wykonanie nowej oprawy,

- wytłoczenie na oprawie napisu: „Album nr 179”.

Karty:

Uwaga: zmiany chemiczne na kartach – rdzawobrązowe przebarwienia widoczne na stronie tytułowej i kartach 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Do oceny konserwatorskiej: pozostawienie oryginalnych kart (w przypadku przeniesienia fotografii na nowe karty pozostawienie strony tytułowej z oryginalnym napisem oraz ewentualne odtworzenie oryginalnych podpisów do zdjęć).

W przypadku zachowania oryginalnych kart:

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart,

- usunięcie resztek papieru i kleju,

- usunięcie niewłaściwych napraw,

- odkwaszenie kart,

- naprawa przedarć,

- uzupełnienie ubytków,

- wzmocnienie brzegów wszystkich kart,

- karty do wyprasowania/wyprostowania,

- wklejenie przekładek pomiędzy karty,

- zachowanie oryginalnych podpisów pod zdjęciami,

- usunięcie napisów ołówkiem na stronie tytułowej i kartach 1, 3, 4, 5, 12, 17.

Fotografie:

- oczyszczenie wszystkich fotografii,

- usunięcie resztek kleju,

- usunięcie efektu silver mirror,

- podklejenie fotografii.

Podgląd na album 179

 

Album nr 181:

a)      zawiera  14  kart o wymiarze 21,8 x 15,7 cm,

b)      zawiera 20  fotografii o wymiarach od 11,2 x 8,1 cm do 13,2 x 8,7 cm.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Pudło archiwizacyjne:

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego prezentację albumu,

- uwzględnienie w pudle zabezpieczenia pieczęci (do konsultacji konserwatorskiej).

Oprawa:

- wymiary: 22 x 15,7 cm,

- nowa, zabezpieczająca oprawa wzmacniająca obecną (do oceny i konsultacji konserwatorskiej), oprawa z części rewersowej jest jednocześnie ostatnią kartą albumu,

- usunięcie naklejki w prawym i lewym dolnym rogu okładki z nr 181,

- wytłoczenie na oprawie napisu: Album nr 181,

- zabezpieczenie oryginalnego napisu „ Pracownia Foto DSP ”,

- zabezpieczenie pieczęci w lewym górnym rogu (do konsultacji konserwatorskiej),

- wyczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabrudzeń, resztek kleju,

- brzegi do wzmocnienia,

- naprawa grzbietu,

- oczyszczanie mechaniczne i chemiczne,

- odkwaszenie,

- podklejenie rozwarstwień.

Karty:

- uzupełnienie ubytków, zarysowań,

- wzmocnienie brzegów, brzegi do podklejenia,

- usunięcie zabrudzeń, resztek papieru i kleju,

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne,

- odkwaszenie kart,

- uzupełnienie przekładek.

Fotografie:

- oczyszczenie wszystkich fotografii, usunięcie zabrudzeń, resztek kleju, zaplamień,

- podklejenie fotografii (na karcie nr 1 podklejenie Sprawozdania z działalności pracowni Foto DSP),

- oczyszczenie, usunięcie efektu silver mirror,

- ocenia zmian oraz ewentualne ich usunięcie.

Podgląd na album 181

 

Legenda:

1 - Rozwarstwienie

2 – Przedarcie

3 – Ubytki, zarysowania, spękania

4 – Niewłaściwe naprawy

5 – Karta do wyprasowania (pofalowanie, zagniecenie)

6 – Brzegi do wzmocnienia – narożniki.

7 –Zabrudzenia np.  resztki papieru i kleju, zaplamienia

8 – Fotografia do podklejenia

9 – Efekt silver mirror

10 – Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne

11 – Odkwaszenie karty

12 – Wymiana oprawy

13 – Odbarwienie

14 – Fotografia wystająca poza krawędź karty

15 – Załamany narożnik

16 – Przebijanie materiałów piśmienniczych

17 – Deformacja

18 – Załamania, wgniecenia

19 – Nałożone na siebie fotografie

20 – Wymiana karty

21 – Nowa oprawa przy pozostawieniu starej

22 – Zmiany na fotografii (różnego rodzaju wykwity)

23 – Nowa wyklejka

 

Załącznik nr 2

 

Pełna nazwa oferenta:

 

Adres oferenta:

 

NIP:

 

Płatnik VAT

TAK / NIE

Telefon:

 

E-mail:

 

 

 

Nr Albumu

Cena Netto

VAT

Cena Brutto

ALBUM nr 73

 

 

 

ALBUM nr 101

 

 

 

ALBUM nr 131-VIII

 

 

 

ALBUM nr 159

 

 

 

ALBUM nr 179

 

 

 

ALBUM nr 181

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Uzupełnienie treści zapytania Pobierz

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.