ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKO - INTROLIGATORSKICH 5 ALBUMÓW, 1 POJEDYNCZEJ FOTOGRAFII ORAZ TABLEAU.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392, tel. 261-892-338, fax 261-892-320
działająca na rzecz: Wojskowego Biura Historycznego, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa 72, zwanego w dalszej części zapytania WBH.


II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem ustawy art. 4 p. 8 PZP.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakres prac zgodny z załącznikiem nr 1. Termin realizacji: do 15.10.2021 r.
1.Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania i zwrotu przedmiotu zamówienia na własny koszt na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli WBH i Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadczy, że bierze całkowitą odpowiedzialność za powierzone materiały i dołoży wszelkiej staranności, aby zapewnić zwrot materiałów wyjściowych w nienaruszonym stanie.
3. Materiały, którymi posłuży się Wykonawca powinny być pierwszego gatunku, spełniać wszelkie normy obowiązujące odnośnie tego typu materiałów (bezkwasowe itp.).
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji konserwatorskiej (w tym pełnych opisów przedmiotów zamówienia, przeprowadzonych zabiegów i zaleceń) przy użyciu własnych nośników, a także do przeprowadzenia identyfikacji techniki wykonania poszczególnych odbitek fotograficznych oraz badań odczynu pH kart przed konserwacją – odkwaszaniem.
5. Oferta powinna uwzględniać wycenę pracy (w tym również poszczególnych albumów), transportu, pudeł/opakowań ochronnych, jak i ubezpieczenia materiałów na czas ich podróży i pobytu poza siedzibą WBH oraz ewentualne dodatkowe koszta związane z realizacją zadania.
6. Istnieje możliwość zapoznania się z materiałem na miejscu w siedzibie Wojskowego Biura Historycznego.


IV. WARUNKI JAKIE SPEŁNIĆ MUSI WYKONAWCA POPARTE STOSOWNYMI OŚWIADCZENIAMI:
1.Wykonawca będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązującą przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
Wykonawca powinien stworzyć ofertę w języku polskim, zawierającą wycenę wszystkich składników zamówienia, czytelną i jasną w odbiorze wykonaną na przykładzie załącznika nr 2.
Oferta powinna zawierać: wszelkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki; być opatrzona pieczątką firmową; posiadać datę sporządzenia; zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz czytelny podpis oferenta.


VI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie skanu na adres wbh.administracja@ron.mil.pl; faksem na nr: 261-813-830; do 12 marca 2021 r. do godz. 10:00.
2. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie do dn. 15 marca 2021.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wszelkie pytania prosimy kierować do kierownika Wydziału Opracowania Zasobu - Pani Magdy Żółw 261 813 883 lub 261 813 316.


VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Przy spełnieniu wszystkich wymogów zasadniczą cześć oceny stanowi najniższa cena (100%).

 

Album nr 58:

a)      zawiera 34 karty o wymiarze 15,8 x 24,8 cm

b)     zawiera 128 fotografii wymiarach od 6x8,5 cm do 17,8x13.

 

Zabiegi introligatorskie do wykonania:

 Pudło archiwizacyjne:

-  wykonanie pudła ochronnego pod album.

Oprawa:

-  wymiana oprawy, sklejenie bloku, wytłoczenie na oprawie napisu: Album nr 58.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Karty:

-  oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart,

-  usunięcie resztek papieru i kleju,

-  podklejenie rozwarstwień i przedarć,

-  usunięcie niewłaściwych napraw,

-  odkwaszenie kart,

-  naprawa przedarć,

-  wzmocnienie brzegów wszystkich kart,

-  karty do wyprasowania/wyprostowania,

-  wklejenie przekładek pomiędzy karty,

-  zachowanie oryginalnych napisów.  

Fotografie:

–  oczyszczenie wszystkich fotografii,

-  podklejenie fotografii,

-  usunięcie efektu silver mirror (do oceny konserwatorskiej),

-  ocena zmian oraz ewentualne ich usunięcie.

Podgląd na album 58.

 

Album nr 95:

a)      zawiera 36 kart o wymiarze 25 x 16,2 cm

b)     zawiera 21  fotografii o wymiarach od 13,5 cm x 8,8 cm do 15,4 cm x 11,4 cm.

Zabiegi introligatorskie do wykonania:

 Pudło archiwizacyjne:

-  wykonanie pudła ochronnego pod album.  

Oprawa:

-  wykonanie nowej oprawy, zszycie bloku, wytłoczenie na oprawie napisu: Album nr 95.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Karty:

-    podklejenie rozwarstwień  i przedarć,

-  uzupełnienie ubytków, zarysowań,

-  oczyszczenie mechaniczne i chemiczne,

-  odkwaszenie kart,

-  wzmocnienie brzegów, brzegi do podklejenia,

-  usunięcie zabrudzeń, resztek papieru i kleju,

-  uzupełnienie wszystkich przekładek,

-  naprawa załamanych narożników, deformacji, załamań i wgnieceń,

-  wklejenie 21 przekładek pomiędzy kartami,

-  usunięcie zmian na karcie - czarnych kropek (do konsultacji konserwatorskiej).

Fotografie:

-  oczyszczenie wszystkich fotografii, usunięcie zabrudzeń, resztek kleju, zaplamień,

-  podklejenie fotografii,

-  usunięcie efektu silver mirror (do oceny konserwatorskiej),

-  naprawa deformacji, załamań i wgnieceń, ubytków (do oceny konserwatorskiej),

-  ocena zmian, odbarwień, czarnych kropek, wykwitów i ewentualne usunięcie.

-  naprawa przedarć w 2 fotografiach na kartach 1 i 16.

Podgląd na album 95.

 

Album nr 113:

a)      zawiera 11 kart o wymiarze 34 x 24 cm

b)     zawiera 11  fotografii o wymiarach od 17,5 x 12,6 cm do 18,1 x 13,0 cm.

 

Zabiegi introligatorskie do wykonania:

 Pudło archiwizacyjne:

-  wykonanie pudła ochronnego pod album.  Oprawa:

-  wykonanie nowej oprawy, wytłoczenie na oprawie napisu: Album nr 113.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Karty:

-    podklejenie rozwarstwień  i przedarć,

-  uzupełnienie ubytków, zarysowań,

-  oczyszczenie mechaniczne i chemiczne,

-  odkwaszenie kart,

-  wzmocnienie brzegów, brzegi do podklejenia,

-  usunięcie zabrudzeń, resztek papieru i kleju,

-  uzupełnienie wszystkich przekładek (do odłączenia i zachowania osobno przekładka z napisem „Wręczenie sztandaru jednostkom łączności”),

-  naprawa załamanych narożników, deformacji, załamań i wgnieceń.

Fotografie:

-  oczyszczenie wszystkich fotografii, usunięcie zabrudzeń, resztek kleju, zaplamień,

-  podklejenie fotografii,

-  efekt silver mirror (do oceny konserwatorskiej) i ewentualne usunięcie,

-  naprawa deformacji, załamań i wgnieceń, ubytków (do oceny konserwatorskiej),

-  ocena zmian, odbarwień i ewentualne usunięcie.

Podgląd na album 113.

 

Album nr 203:

a)      zawiera 62 karty o wymiarze 34,8 x 24,8 cm

b)     zawiera 246 fotografii o wymiarach od 7x4,8 cm do 17x21,5 cm oraz 3 mapki o wymiarach 6 cm x5,7 cm.

 

Zabiegi introligatorskie do wykonania:

 Pudło archiwizacyjne:

-  wykonanie pudła ochronnego pod album.

Oprawa:

-  wykonanie nowej oprawy, wytłoczenie na oprawie napisu: Album nr 203.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Karty:

-  oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart,

-  odkwaszenie kart,

-  karty do wyprasowania/wyprostowania,

-  wklejenie przekładek pomiędzy karty,

-  naprawa przedarć.  

Fotografie:

-  oczyszczenie wszystkich fotografii,

-  ocena zmian oraz ewentualne ich usunięcie,

-  odklejenie kartek z opisami w szczególności nr: 20, 30, 33,36, 38, 37, 40, 65, 135, (do oceny konserwatorskiej).

Podgląd na album 203.

 

Album WBH n r 3 (26 Pułk Ułanów ) :

-  zawiera 31 kart o wymiarze 34,3 x 24 cm

-  zawiera 178 fotografii o wymiarach od 3,3 x 2,8 cm do 19,1 x 24 cm.

 

Zabiegi introligatorskie do wykonania:

 Pudło archiwizacyjne:

-  wykonanie pudła ochronnego pod album.  

Oprawa:

-  zachowanie oryginalnej skórzanej oprawy,

-  podklejenie rozwarstwień,

-  uzupełnienie ubytków,

-  naprawa przedarć,

-  wyczyszczenie, także metalowego napisu,

-  naprawa grzbietu, w tym zszycie bloku.

 

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:  

Karty:

-  oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart,

-  odkwaszenie kart,

-  wzmocnienie brzegów wszystkich kart,

-  wklejenie przekładek pomiędzy karty,

-  naprawa przedarć i ewentualnych rozwarstwień

-  uzupełnienie ubytków,

-  usunięcie resztek kleju.  

Fotografie:

–  oczyszczenie wszystkich fotografii,

-  usunięcie efektu silver mirror (do oceny konserwatorskiej),

-  ocena zmian oraz ewentualne ich usunięcie,

-  ocena i ewentualna naprawa ubytków,

-  podklejenie oznaczonych fotografii oraz sprawdzenie wytrzymałości pozostałych mocowań.

K-47-126:

a)      1 karta o wymiarze 36 x 33,5 cm

b)     1 fotografia o wymiarach 29x22,3.

Zabiegi introligatorskie do wykonania:  

Obwoluta archiwizacyjna:

-  wykonanie obwoluty ochronnej na fotografię.

 

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Karta:

-  oczyszczenie mechaniczne i chemiczne,

-  wzmocnienie brzegów,

-  uzupełnienie ubytków,

-  naprawienie załamań i przedarć oraz rozwarstwień,

-  odkwaszenie karty.

Fotografia:

-  oczyszczenie z zabrudzeń,

-  podklejenie,

-  naprawienie załamań i przedarć,

-  rozpoznanie zmian i ich ewentualne usunięcie

-usunięcie efektu silver mirror (do oceny konserwatorskiej).

Podgląd na fotografię K-47-126.

 

Tableau:

a)      1 karta o wymiarze ok. 62 x 54 cm

b)     fotografie o wymiarach od 10,5x8 do 14,4x9,2.

Zabiegi introligatorskie do wykonania:

Obwoluta archiwizacyjna:

-  wykonanie obwoluty ochronnej na fotografię.

Zabiegi konserwatorskie do wykonania:

Karta:

-  oczyszczenie mechaniczne i chemiczne,

-  wzmocnienie brzegów,

-  uzupełnienie ubytków,

-  naprawienie załamań i przedarć,

-  odkwaszenie karty. Fotografia:

-  oczyszczenie z zabrudzeń,

-  usunięcie resztek kleju i papieru,

-  podklejenie,

-  naprawienie załamań i przedarć,

-  rozpoznanie zmian i ich usunięcie.

Podgląd na tableau.

 

Legenda:
1 - Rozwarstwienie
2 – Przedarcie
3 – Ubytki, zarysowania, spękania
4 – Niewłaściwe naprawy
5 – Karta do wyprasowania (pofalowanie, zagniecenie)
6 – Brzegi do wzmocnienia – narożniki.
7 –Zabrudzenia np. resztki papieru i kleju, zaplamienia
8 – Fotografia do podklejenia
9 – Efekt silver mirror
10 – Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne
11 – Odkwaszenie karty
12 – Wymiana oprawy
13 – Odbarwienie
14 – Fotografia wystająca poza krawędź karty
15 – Załamany narożnik
16 – Przebijanie materiałów piśmienniczych
17 – Deformacja
18 – Załamania, wgniecenia
19 – Nałożone na siebie fotografie
20 – Wymiana karty
21 – Nowa oprawa przy pozostawieniu starej
22 – Zmiany na fotografii (różnego rodzaju wykwity)
23 – Nowa wyklejka

 

Załącznik nr 2

 

Pełna nazwa oferenta:

 

Adres oferenta:

 

NIP:

 

Płatnik VAT

TAK / NIE

Telefon:

 

E-mail:

 

 

 

Nr Albumu

Cena Netto

VAT

Cena Brutto

ALBUM nr 58

 

 

 

ALBUM nr 95

 

 

 

ALBUM nr 113

 

 

 

ALBUM nr 203

 

 

 

ALBUM nr 3:

 

 

 

Karta ze zdjęciem K-47-126

 

 

 

Tableau

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.