Zadania

Do najważniejszych zadań Archiwum należy:

  • gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowywanie i zabezpieczenie zgromadzonych materiałów archiwalnych;
  • prowadzenie nadzoru w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych, a w szczególności opiniowanie jednolitych rzeczowych wykazów akt;
  • prowadzenie ekspertyz archiwalnych;
  • wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
  • udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu Archiwum, według przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii przechowywanych materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów.