Praca

Dyrektor Archiwum Wojskowego w Toruniu
poszukuje pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA W SEKCJI EWIDENCJI I UDOSTĘPNIANIA ZASOBU
W ODDZIALE ZAMIEJSCOWYM W GDYNI
ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

• Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (zastępstwo)
• Okres zatrudnienia: od 10.08.2019 r.
Wymagania - oczekiwania pracodawcy:

 • Wykształcenie: wyższe – mile widziane archiwistyka lub historia
 • Wysokość wynagrodzenia (kwota brutto): 2790 zł + premia regulaminowa 10% + dodatek stażowy

Uprawnienia/Umiejętności:

 • dobra znajomość obowiązujących przepisów z zakresu archiwizacji dokumentacji, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 • dokładność, sumienność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość obsługi komputera.

Ogólny zakres obowiązków:

 • realizacja spraw poświadczeniowych poprzez wykonywanie kwerend osobowych w tym przygotowywanie zaświadczeń, odpisów, wyciągów, reprodukcji z przechowywanych materiałów archiwalnych;
 • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zasobie;
 • wydawanie materiałów archiwalnych dla zabezpieczenia potrzeb interesantów w celu służbowego i naukowego ich wykorzystania;
 • ewidencjonowanie osób korzystających z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt oraz prowadzenie ewidencji akt udostępnionych;
 • aktualizowanie komputerowych baz danych i tworzenie pomocy archiwalnych.

Dokumenty wymagane przez pracodawcę:

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy.

Informacje dodatkowe

* Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Oddziału (ul. Dickmana 10/14; 81-103 Gdynia);
 • listownie na adres: Archiwum Wojskowe w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gdyni ul. Dickmana 10/14; 81-103 Gdynia z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalisty";
 • drogą elektroniczną na adres: archiwum@ron.mil.pl;

* Etapy naboru:

 • weryfikacja formalna złożonych ofert;
 • test wiedzy/rozmowa kwalifikacyjna;

* kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie 2 etapu rekrutacji;

* termin składania ofert: do 31.07.2019 r. (decyduje data wpływu)

Oferty nadesłane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych (brak wszystkich wymaganych dokumentów) NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Kontakt:

Szef Oddziału Zamiejscowego w Gdyni
p. Mariusz DAJAS
Telefon: 261-267-220

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Wojskowe w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gdyni z siedzibą przy ul. Dickmana 10/14, 81-103 Gdynia.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Wojskowym w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gdyni możliwy jest pod numerem tel. 261-267-220 lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Archiwum Wojskowym w Toruniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.