Praca

Informacje ogólne


  1. Oferty pracy na wolne stanowisko mogą zostać przesłane listem z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko ……..” na adres Archiwum Wojskowego w Oleśnicy lub złożone osobiście w kancelarii jawnej, w terminie określonym w ogłoszeniu.
     
  2. Dokumenty wpływające do Archiwum Wojskowego w Oleśnicy po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
     
  3. Wszystkie oferty, które są kompletne, spełniają wymagania niezbędne oraz formalne określone w ogłoszeniu, biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.
     
  4. Jeżeli w Archiwum Wojskowym w Oleśnicy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie ww. osób. Kandydat, który zamierza skorzystać z tego uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.