Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Archiwum Wojskowe w Oleśnicy (dalej: AWO).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Archiwum Wojskowe w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica, (nr tel.: 261 66 57 55, adres e-mail: awo@ron.mil.pl).

 2. W AWO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: awo@ron.mil.pl lub nr tel.: 261 66 57 52.

 3. AWO przetwarza Państwa dane osobowe, jakie zostały podane przez Państwa w skierowanej do AWO korespondencji. Tymi danymi mogą być takie dane osobowe jak m.in.: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, data urodzenia, imię ojca, nazwisko w trakcie zatrudnienia, adres, email, nr telefonu.

 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na AWO obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 16 - 16 d ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. 2018 poz. 217 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki jest niezbędny do realizacji Państwa korespondencji skierowanej do AWO oraz wypełnienia obowiązku archiwizacji korespondencji oraz danych osób korzystających z zasobu archiwalnego, jednak nie krócej niż wymagają tego przepisy archiwalne.

 7. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, w celu, w jakim zostały one pozyskane, jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.

 8. W związku z przetwarzaniem przez AWO Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również informacji o wyżej wymienionych czynnościach wykonanych przez administratora danych

 9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez AWO Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.