None 24.09.2018
Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja
Konrad Paduszek, Łomianki 2016, ss. 608.

Analiza materiału źródłowego wykazała, że kondycja finansowa Centrali i placówek zagranicznych miała znaczący wpływ na działalność polskiego wywiadu w Związku Sowieckim, podważyła też mit zasobności budżetu „dwójki”. Informatorzy byli opłacani niewielkimi sumami, poniżej ich oczekiwań finansowych, co zmniejszało ich skuteczność pracy. (…) Ciężka sytuacja finansowa niemal w równym stopniu utrudniała prowadzenie i rozwijanie pracy, jak działalność sowieckiego kontrwywiadu.


(Fragment książki)