Informacje ogólne
Proces redakcyjny

Proces redakcyjny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” obejmuje następujące etapy:
  1. Wewnętrzną ocenę redakcyjną.
  2. Anonimowy proces recenzyjny.
  3. Redakcję tekstu.
  4. Korektę autorską.
może trwać nawet do roku. W tym okresie o losach nadesłanego materiału autor będzie informowany na następujących etapach prac redakcyjnych:
  1. Autor otrzyma potwierdzenie wpłynięcia tekstu i włączenia go do teki redakcyjnej w ciągu 15 dni roboczych od daty nadesłania tekstu. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o ponowny kontakt mailowy lub kontakt telefoniczny z sekretarzem redakcji.
  2. Autor otrzyma informację o skierowaniu bądź nieskierowaniu tekstu do recenzji lub konieczności wprowadzenia poprawek formalnych, np. dostosowania tekstu do instrukcji wydawniczej. Między nadesłaniem tekstu a otrzymaniem informacji o losach tekstu może upłynąć kilka miesięcy. Informacja o nieskierowaniu tekstu do recenzji jest jednoznaczna z odmową publikacji nadesłanego materiału i jego wyłączeniem z teki redakcyjnej PHW. Redakcja zastrzega sobie prawo do omowy publikowania tekstów bez podania przyczyny.
  3. Autor otrzyma artykuł wraz z treścią recenzji w przypadku recenzji krytycznych oraz uwagami redakcji po zakończonych pracach redakcyjnych. Po otrzymaniu tekstu autor będzie miał dwa tygodnie na przeprowadzenie korekty autorskiej. Zmiany wprowadzane przez autora na etapie korekty autorskiej nie mogą przekraczać 2% objętości tekstu z wyjątkiem sytuacji, kiedy sugestie wynikające z recenzji i uwag redakcyjnych wymagają większej ingerencji w tekst. Autor jest bezwzględnie zobowiązany do wskazania wszystkich wprowadzanych zmian poprzez naniesienie ich wyłącznie w pliku wskazanym przez redakcję i stosowania trybu śledzenia zmian programu MS Word.
  4. Autor otrzyma informację o numerze, w którym opublikowany zostanie jego tekst i przewidywanej dacie wydania publikacji. Między korektą autorską a publikacją może upłynąć kilka miesięcy.

Informacje ogólne:


Redakcja PHW przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, nadesłane wyłącznie drogą elektroniczną, zgodne z instrukcją wydawniczą PHW oraz obowiązującym wykazem skrótów, w formatach .doc, .docx lub .rtf. Nadesłany artykuł powinien być tekstem samodzielnym autora, opartym o wyniki jego badań oraz być niepublikowany wcześniej w innych pismach. Artykuł powinien być również zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi zasady „zapory ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) oraz „guest authorship” (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu).   
  
Do wiadomości zawierającej elektroniczną wersję tekstu powinny zostać załączone podpisane skany oświadczeń o oryginalności tekstu i o ghostwritingu i guest authorship. Papierowe wersje oświadczeń należy przesłać na adres redakcji.  
  
Nazwa pliku zawierającego artykuł powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia, pełny tytuł artykułu. Artykuł w metadanych nie powinien być podpisany nazwiskiem autora lub innym podpisem pozwalającym na identyfikację autora. W przypadkach szczególnych, po uprzednim uzgodnieniu z redakcją, mogą być dopuszczone inne formy dostarczenia tekstu.  
  
W pliku z artykułem powinny znajdować się w lewym górnym rogu następujące informacje: pełne imię i nazwisko autora, adres do korespondencji tradycyjnej, adres e-mailowy, numer telefonu. Pod tekstem artykułu powinna znaleźć się bibliografia zawierająca pełne dane autora danej pozycji bibliograficznej.  
 
W osobnym pliku, nazwanym zgodnie ze schematem: streszczenie i tytuł artykułu, należy umieścić: streszczenie w języku polskim o objętości do 1000 znaków, opcjonalnie streszczenia w języku angielskim i rosyjskim o objętości do 1000 znaków każde; krótka notka dotycząca autora o objętości do 300 znaków oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, opcjonalnie rosyjskim.  
  
Tekst powinien zostać wykonany z zachowaniem stylu normalnego programu MS Word, czcionką Times New Roman pkt. 12 w tekście głównym i pkt. 10 w przypisach. Stosujemy przypisy dolne. Interlinia tekstu głównego pkt. 1,5, przypisów pkt. 1.   
  
Niezamawianych tekstów redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów.


"Instrukcja wydawnicza Przeglądu Historyczno-Wojskowego"

"Oświadczenie o oryginalności publikacji PHW"

"Oświadczenie ghostwriting i quest autorship PHW"

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych