Aktualności
Ogólnopolska konferencja naukowa - Wrocław, 25-26 października 2017
26.09.2017
Szpiedzy - Dezerterzy - Renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918-1989

 

 

Organizatorzy

Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego
oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
 
 

Komitet organizacyjny:
dr Daniel Koreś (Dyrektor Archiwum Wojskowego w Oleśnicy)
dr Ksawery Jasiak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, Delegatura w Opolu)
 
 

Sekretarze konferencji:
Krzysztof Widziński (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego) – tel. 506 012 924, e-mail: k.widzinski@ron.mil.pl
dr Jacek Jędrysiak (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego) – j.jedrysiak@ron.mil.pl


Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Konferencja poświęcona będzie szerokiej problematyce dotyczącej czynów prawnie zabronionych w wojsku i służbach mundurowych w XX wiecznej Polsce zaczynając od początków odrodzonego Państwa w 1918 przez okres II Rzeczpospolitej, polskie formacje zbrojne oraz struktury konspiracyjne funkcjonujące w trakcie II wojny światowej, a kończąc wraz z upadkiem reżimu komunistycznego w 1989 r.
 
Myślą przewodnią organizatorów jest naświetlenie tej problematyki z różnych pozycji badawczych, z których optyka wojskowego prawa karnego i prawa karnego w ogólności stanowią punkt wyjścia tak do przedstawienia pojedynczych przypadków popełnienia wykroczeń przeciw prawu jak i szerokich analiz oraz krytycznych ocen zjawisk takich jak dezercja, szpiegostwo i inne.
 
 
Organizatorzy pragną również by w trakcie konferencji zostały poruszone kwestie związane z ocenami moralnymi czynów popełnianych tak przed jak i zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, kiedy panujący na ziemiach polskich reżim komunistyczny stawiał przed bardzo trudnymi decyzjami tak szeregowych żołnierzy i poborowych jak i oficerów i dowódców służących w tak zwanym ludowym Wojsku Polskim.
 

 

 

Przewidywany zakres tematyczny konferencji
 

1. Przyczyny i skutki dezercji, szpiegostwa i innych czynów prawnie zabronionych z punktu widzenia moralno-społecznego, etycznego i politycznego.
2. Wojskowe prawo karne w latach 1918-89.
3. Prawne aspekty szpiegostwa, dezercji i innych czynów prawnie zabronionych w służbach mundurowych.
4. Dezercje w II Rzeczpospolitej w latach 1918-1938.
5. Dezercje w obliczu zagrożenia wojennego 1939.
6. Problem wojskowego prawa karnego w ramach struktur konspiracyjnych funkcjonujących na terenie okupowanego kraju w czasie II wojny światowej.
7. Problem dezercji w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie.
8. Problem szpiegostwa w strukturach konspiracyjnych i Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie.
9. Uciekinierzy z armii gen. Żymierskiego, ludowego Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
10. Renegaci z Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej działający w podziemiu antykomunistycznym.
11.  Amnestie po 1944 r.
12. Słynne procesy wojskowych i funkcjonariuszy służb mundurowych (głównie z Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji Państwowej) w latach 1918-1939.
13. Najsłynniejsze procesy wojskowych i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1989.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych