Przegląd H-W
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” (PHW) - to czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej. Współcześnie PHW łączy tradycje i numerację przedwojennego „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” wydawanego w latach 1929-38, a w mniejszym stopniu powojennego „Wojskowego Przeglądu Historycznego” wydawanego w latach 1956-1997.

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” powołano do życia, jako organ Wojskowego Biura Historycznego, decyzją gen. Juliana Stachiewicza w 1929 r. Stworzenie czasopisma było spowodowane olbrzymim zainteresowaniem jakim w społeczeństwie cieszyła się w owym czasie historia wojskowa, było ono również odpowiedzią na potrzeby raczkującej polskiej historii wojskowej. Misję PHW najlepiej oddają słowa redakcji, która w pierwszym zeszycie czasopisma tak ją wyraziła: „Przegląd Historyczno-Wojskowy, (...), pragnie skupić dookoła siebie wszystkich tych, dla kogo sprawy związane z dziejami naszej wojskowości stanowią przedmiot zainteresowań, zapewniając na swych łamach całkowitą możność swobodnego wypowiedzenia się, w tem rozumieniu, iż wszelka dyskusja prowadzona na terenie naukowym, byle prowadzona sine ira et studio, zawsze przyczynia się do wyświetlenia prawdy i stanowi o postępie nauki”.

Czasopismo w tamtym okresie poświęcono głównie dziejom dawnej historii wojskowej, w pierwszym rzędzie polskiej, uznając słusznie, że najnowsze dzieje wojskowe swe miejsce odnajdą na łamach innych czasopism wojskowych. W PHW publikowano głównie oryginalne rozprawy naukowe, wydawnictwa źródłowe, artykuły dyskusyjne, teksty metodologiczne, sprawozdania naukowe, prowadzono również kronikę naukową. Redaktorem naczelnym PHW został mjr Otton Laskowski, a publikowali w nim m.in. Józef Piłsudski, Julian Stachiewicz, Otton Laskowski, Jan Pachoński, Stanisław Herbst, Stefan Maria Kuczyński, Janusz Pajewski. II wojna światowa przerwała wydawanie czasopisma.

Wydawania PHW nie wznowiono na wychodźstwie. W kraju rządzonym przez komunistów czasopismo o podobnym profilu powołano dopiero w 1956 r. z inicjatywy gen. Józefa Kuropieski. Pod nazwą „Wojskowy Przegląd Historyczny” periodyk był organem Wojskowego Instytutu Historycznego (w latach 1978-1990 WIH im. Wandy Wasilewskiej). Misję czasopisma redakcja wyraziła tymi słowy: „Szczególną uwagę poświęcimy okresowi ostatniemu: kampanii wrześniowej, ruchowi oporu w kraju, historii powstania i dziejom walk ludowego Wojska Polskiego oraz działaniom na wszystkich frontach II wojny światowej, w których Polacy brali udział”. Czas w jakim czasopismo powstało warunkował priorytety tematyczne i chronologiczne czasopisma, co oznaczało, że na łamach WPH publikowano teksty nie wiele odbiegające od oficjalnej propagandy spod znaku GZP, ale także wartościowe opracowania nt. kampanii polskiej 1939 r. czy też Polskich Sił Zbrojnych. WPH ukazywał się w latach 1956-1997 stając się wiodącym czasopismem historyczno-wojskowym w PRL. W 1997 r. czasopismo zakończyło swoje istnienie.

Kwartalnik pod historyczną nazwą „Przegląd Historyczno-Wojskowy” powrócił w 2000 r. przejmując archiwum WPH oraz łącząc numerację obu poprzedników (rozpoczęto od tomu 52). 30 maja 2001 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej powołano Radę Naukową PHW mającą czuwać nad jakością naukową czasopisma. W skład Rady wchodzą uznani historycy wojskowości, a jej pierwszym przewodniczącym był prof. Tadeusz Nowak. W 2002 r. wydawanie czasopisma przeszło pod auspicje Wojskowego Biura Badań Historycznych, które w 2009 r. zostało włączone w skład Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 W wyniku kolejnych przekształceń organizacyjnych decyzją Ministra Obrony Narodowej z 21 kwietnia 2016 r. wydawanie „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” zostało przekazane w kompetencje Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. 10 czerwca 2016 r. Dyrektor WBH dr hab. Sławomir Cenckiewicz powołał na stanowisko redaktora naczelnego „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” dr. Daniela Koresia. W najbliższym czasie zostanie także powołana nowa Rada Naukowa PHW.

Misją PHW jest propagowanie wiedzy o historii wojskowej, publikacja nowatorskich rozpraw naukowych i promowanie rodzimego dorobku naukowego w zakresie historii militarnej, stanowienie platformy dla dyskusji historycznej, publikacja materiałów źródłowych, prowadzenie kroniki naukowej, publikacja sprawozdań i komunikatów naukowych. 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych