Praca


Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Personalnym WBHZakres obowiązków:
 1. prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz sporządzaniem i kompletowaniem obowiązującej dokumentacji w tym zakresie;
 2.  zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników;
 3. weryfikacja i ocena zaplanowanych przez właściwe organy planujące wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia pracowników Biura;
 4. planowanie i monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń oraz stała współpraca w tym zakresie z Pionem Głównego Księgowego Oddziału Zabezpieczenia;
 5. opracowywanie i bieżące aktualizowanie (w tym korekty) planu zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń;
 6. prowadzenie spraw z zakresu dyscypliny pracy w tym, ewidencjonowanie czasu pracy, absencji oraz wykorzystanie urlopów wypoczynkowych żołnierzy zawodowych i pracowników;
 7. aktualizowanie danych osobowych w programie informatycznym „SEW on-line” zgodnie z aktualnym stanem ewidencyjno-etatowym;
 8. ustalanie uprawnień pracowników Biura do nagród jubileuszowych i innych świadczeń finansowych na podstawie obowiązujących przepisów;
 9. prowadzenie ewidencji badań lekarskich żołnierzy zawodowych i pracowników Biura oraz sporządzanie skierowań na okresowe badania lekarskie;
 10. opracowywanie planu urlopów wypoczynkowych oraz ewidencjonowanie wykorzystania urlopów wypoczynkowych żołnierzy zawodowych i pracowników;
 11. utrzymywanie kontaktów roboczych z pracownikami Pionu Głównego Księgowego Oddziału Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb żołnierzy zawodowych i pracowników Biura;
 12. współpraca z archiwami podległymi z zakresu polityki personalnej.


Kontakt 261-813-865
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych