Informacja naukowa
Informacja naukowa

Pracownicy Pracowni Informacji Naukowej Wojskowego Biura Historycznego udzielają użytkownikom, na podstawie dostępnych w pracowni pomocy ewidencyjno-informacyjnych, informacji dotyczących zasobu Wojskowego Biura Historycznego i innych archiwów wchodzących w skład wojskowej sieci archiwalnej, a także informacji o zasadach udostępniania materiałów archiwalnych.

Informacje udzielane są bezpośrednio w Pracowni Informacji, telefonicznie pod nr 261 814 584, e-mailem wbh@ron.mil.pl oraz drogą pocztową.

Zgłoszenia o udostępnienie materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej WBH, prośby o wykonanie kwerend oraz rewersy prosimy przesyłać na adres wbh@ron.mil.pl lub drogą pocztową.

Wszelka korespondencja kierowana do Wojskowego Biura Historycznego pocztą elektroniczną, musi spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • dokładny adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
  • dokładne określenie przedmiotu sprawy.

W przypadku braku powyższych danych WBH nie będzie udzielało odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych