Kwerendy i poświadczenia
ZLECENIE POSZUKIWAŃ (KWERENDY)

Osoby prywatne i instytucje mogą zwracać się pisemnie do Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie o przeprowadzenie kwerendy (poszukiwania informacji w zasobie akt). Pismo może zostać doręczone osobiście lub pocztą tradycyjną.


Zasady wykonywania kwerend przez WBH:

Wojskowe Biuro Historyczne realizuje kwerendy w sprawach poświadczeniowych, dla celów prawno-administracyjnych, w celu ustalenia czasu, miejsca i przebiegu służby (pracy) oraz dla potrzeb emerytalno-rentowych (formularz).
Kwerendy dotyczące prac naukowo-badawczych (w tym przygotowania słowników osobowych), badań genealogicznych i regionalistycznych, określenia stanu prawnego nieruchomości, ustalenia przebiegu służby i szlaków bojowych jednostek wojskowych dla celów innych niż poświadczeniowe realizowane są osobiście przez zainteresowanych albo ich upoważnionych przedstawicieli w Pracowni Udostępniania Akt WBH.

Niezbędne elementy pisma kierowanego do WBH:

 • imię i nazwisko wnoszącego pismo lub nazwa instytucji
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) wnoszącego pismo
 • określenie celu, do jakiego ma służyć wynik kwerendy (urzędowy lub prywatny)
 • określenie przedmiotu sprawy - czego lub kogo (imię, nazwisko i jego ewentualne zmiany, data i miejsce urodzenia) lub jakich dokumentów dotyczy kwerenda (metryka, świadectwo, umowa, decyzja, wpis itp.), określenie jej zakresu czasowego i terytorialnego, a także podanie zebranych wcześniej innych istotnych informacji dotyczących przedmiotu sprawy, które ułatwią przeprowadzenie kwerendy.
W przypadku braku podstawowych danych prosimy o ich uzupełnienie – zob. wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
Przykłady najczęściej spotykanych rodzajów kwerend i informacje potrzebne do ich realizacji:

Kwerendy osobowe

W przypadku kwerend osobowych konieczne jest podanie:
 • danych osób, których ma dotyczyć kwerenda: imię, nazwisko, imię ojca, stopień wojskowy
 • pełna nazwa jednostki wojskowej / szkoły / instytucji, numer jednostki wojskowej lub numer poczty polowej (miejsce postoju)

Kwerendy własnościowe - związane z posiadaniem prawa własności do nieruchomości
 • konieczne jest określenie celu prowadzonych poszukiwań oraz rodzaju poszukiwanej dokumentacji (np. decyzje urzędowe, akta spraw wywłaszczeniowych)
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty wykazujące posiadany interes lub obowiązek prawny w odniesieniu do prowadzonej sprawy
 • w przypadku kwerend realizowanych na zlecenie osób trzecich, przestawić należy oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa
Skuteczność kwerendy uzależniona jest od przedstawienia dokładnych danych odnoszących się do sprawy np.:
Informacje o nieruchomościach:
 • imię i nazwisko lub nazwa ówczesnego właściciela/właścicieli
 • usytuowanie i adres nieruchomości
 • nr działki
 • nr parceli
 • nr księgi wieczystej, w której nieruchomość została zapisana


Kwerendy o wypadkach nadzwyczajnych (rozstrzelania, represje itp.):
 • danych osób, których ma dotyczyć kwerenda: imię, nazwisko, imię ojca, stopień wojskowy
 • dokładne miejsce i data zdarzenia
 • pełna nazwa jednostki wojskowej / szkoły / instytucji, numer jednostki wojskowej lub numer poczty polowej (miejsce postoju)

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych